Przejdź do treści

Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi

ogłasza nabór na wolne stanowisko:


SEKRETARZ SZKOŁY


1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grunwaldzka 14, 78 – 120 Gościno, tel. 94 35 12 156


 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

 2. Okres zatrudnienia: od 1 czerwca 2020 r.

 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

 4. Określenie stanowiska: sekretarz szkoły

 5. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019.0.128, ze zm.)

Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,

 7. staż pracy co najmniej – 1 rok w administracji lub księgowości.


 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość pracy i procedury biurowej,

 2. znajomość podstaw księgowości,

 3. biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word,

 4. umiejętność sporządzania dokumentacji szkolnej, przedszkolnej,

 5. znajomość przepisów oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

 6. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 7. umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,

 8. umiejętność organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej oraz gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji.


 1. Ogólny zakres obowiązków:

 1. Bieżąca obsługa sekretariatu szkoły zgodnie z wymogami przepisów Prawa Oświatowego, Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz pozostałych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły,

 2. Sporządzanie list płac pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.

 3. Prowadzenie AKT osobowych.

 4. Sporządzanie budżetu jednostki

 5. Sporządzanie wymaganej dokumentacji, pism i sprawozdań,

 6. Obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (m.in. Płatnik, Vulcan), 

 7. Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,

 8. Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli,

 9. Prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i innych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie dokumentacji personalnej tj.: 
  a) przygotowywanie i gromadzenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, 
  b) sporządzanie umów o pracę i zakładanie akt osobowych pracowników,
  c) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem regulacji płac pracowników administracji, obsługi i nauczycieli, 
  d) sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem, ustaniem stosunku pracy itp., 
  e) opracowywanie sprawozdawczości GUS związanej z zakresem działania kadr.

 10. terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły. 


9. Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko.

 2. CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku do ogłoszenia),

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 8. oświadczenie o zapoznaniu się treścią klauzuli informacyjną dot. rekrutacji pracowników (w załączniku do ogłoszenia), wraz z ewentualną zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

Składane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a kserokopie dokumentów winny być potwierdzone, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Gościnie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Dokumenty wymienione w punkcie 9 powinny być wysłane (poczta tradycyjna, mail) lub dostarczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

 1. Termin złożenia dokumentów: do 20 maja 2020 r. roku do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do szkoły),

 2. Miejsce złożenia dokumentów lub przesłania dokumentów:

 • adres stacjonarny: Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 • mail: dyrektor@zs-spgoscino.pl

 1. Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

 2. Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


 1. Dalszy tok postępowania:

I etap - formalna analiza dokumentów aplikacyjnych – 21 maja 2020 r.

II etap - rozmowa kwalifikacyjna – 23 maja 2020 roku


Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi. Z wytypowanymi kandydatami Dyrektor Szkoły przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie:

 1. Stronie BIP Zespołu Szkół w Gościnie: http://spbip.goscino.com.pl/

 2. Stronie internetowej szkoły: https://spgoscino.edupage.org/

 3. Tablicy ogłoszeń do dyspozycji Dyrektora na terenie szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie

Marlena Fidos


 

21.05.2020r. - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Sekretarza Szkoły w Zespole Szkół w Gościnie

59 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OGŁOSZENIE naboru na wolne stanowisko SEKRETARZ SZKOŁY

124 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

17.7 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy dla kandydata

17.8 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o niekaralności

10.7 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

10.4 KBPobierzPodgląd pliku